Op alle aanbiedingen en rechtsverhoudingen tussen Multi-Post Nederland B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen en haar klanten/opdrachtgevers zijn uitsluitend van toepassing de Nederlandse ICT Voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840, behoudens de (tevens) van toepassing zijnde Aanvullende Algemene Voorwaarden van Multi-Post Nederland B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen, zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 19 april 2018 onder akte nummer 22/2018.

Via onderstaande link kunnen deze voorwaarden worden ingezien en tevens gedownload worden als PDF:

All offers and legal relationships between Multi-Post Nederland B.V. and its affiliated companies and its customers/clients are exclusively subjected to the Dutch ICT Terms and Conditions as filed with the Chamber of Commerce under number 30174840, and are (also) subjected to Supplementary General Terms and Conditions of Multi-Post Nederland B.V. and its affiliated companies, as filed with the registry of the District Court of Rotterdam on 19th April 2018 under deed number 22/2018.

These conditions can be viewed and downloaded as a PDF via the link below: